Notice: Undefined variable: headers in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 26

Notice: Undefined variable: errorNumber in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 33
Eesti kodakondsus - Euro 26

Eesti kodakondsus /

Eesti kodakondsus on Eesti kodaniku ja Eesti Vabariigi vaheline õiguslik side, mis toob mõlemale poolele kaasa nii õigusi kui kohustusi. Eesti kodakondsus omandatakse sünniga või saadakse naturalisatsiooni korras.

Õigus saada Eesti Vabariigi kodanikuks on igal lapsel, kelle sündimisel on vähemalt üks tema vanematest Eesti kodanik. Sel juhul pole tähtis, kas laps sünnib Eestis või välismaal. Leidlapsed, kelle vanemate andmed on teadmata, võivad saada Eesti Vabariigi kui elukohamaa kodakondsuse. Samuti saab Eesti kodakondsuse laps, kes sündis pärast isa surma ja kelle isa oli surma hetkel Eesti Vabariigi kodanik.

Eesti kodakondsust soovival välismaalasel, kes vastab kodakondsuse seadusega sätestatud tingimustele, on võimalik esitada Eesti kodakondsuse saamiseks taotlus ning saada kodakondsus naturalisatsiooni korras. Taotlus esitatakse Kodakondsus- ja Migratsiooniametile (KMA).

Kodakondsuse võib saada ka riigile osutatud eriliste teenete eest, vastava ettepaneku saab teha ainult Vabariigi Valitsuse liige. Aasta jooksul võib eriliste teenete eest Eesti kodakondsuse anda kõige rohkem 10 inimesele.

Kodakondsuse andmise otsustab Vabariigi Valitsus.

Eesti kodanik ei või olla samal ajal mõne muu riigi kodakondsuses. Kui lisaks Eesti kodakondsusele on inimene sünniga omandanud ka mõne muu riigi kodakondsuse, peab ta 18-aastaseks saamisel kolme aasta jooksul loobuma kas Eesti või muu riigi kodakondsusest.


Kellel on õigus taotleda Eesti kodakondsust?

Taotluse Eesti kodakondsuse saamiseks võib esitada iga vähemalt 15-aastane välismaalane, kes

 • on viibinud Eestis alalise elamisloa alusel vähemalt viis aastat enne Eesti kodakondsuse saamise sooviavalduse esitamist või
 • on asunud Eestisse enne 1990. aasta 1. juulit ja viibib kodakondsuse saamise sooviavalduse esitamise ajal Eestis elamisloa alusel.

Kui üks nendest tingimustest on täidetud, peab Eesti kodakondsust saada sooviv välismaalane 

 • oskama eesti keelt vähemalt algtasemel
 • tundma Eesti Vabariigi põhiseadust ja kodakondsuse seadust
 • omama legaalset püsivat sissetulekut, mis tagab tema ja tema ülalpeetavate äraelamise
 • olema lojaalne Eesti riigile ja andma vande: "Taotledes Eesti kodakondsust, tõotan olla ustav Eesti põhiseaduslikule korrale."

Enne kodakondsuse taotluse esitamist tuleb sooritada kaks eksamit: Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam ning eesti keele oskuse eksam. Eksameid korraldab Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

Keeleeksamit ei pea sooritama isik, kes on omandanud eesti keeles põhi-, kesk- või kõrghariduse.


Eksamitest on vabastatud

 • täisealine piiratud teovõimega isik;
 • isik, kes terviseseisundi tõttu pole võimeline eksameid sooritama (vajalik ekspertkomisjoni otsus).

Isik, kes terviseseisundi tõttu pole võimeline eksami tingimusi täielikult täitma, sooritab ekspertkomisjoni otsuse alusel eksamid sellises ulatuses ja sellisel viisil, mida tema terviseseisund võimaldab.

Enne 1.01.1930. a sündinud inimesed on keeleeksami kirjalikust osast vabastatud.


Taotluse Eesti kodakondsuse saamiseks alla 15-aastasele lapsele võivad esitada

 • Eesti kodakondsuses olevad vanemad
 • Eesti kodakondsuses olev vanem ametlikult kinnitatud allkirjadega kokkuleppel Eesti kodakondsuses mitteoleva vanemaga
 • last üksi kasvatav Eesti kodakondsuses olev vanem või lapsendaja
 • eestkosteasutus või lapse Eesti kodakondsuses olev eestkostja, kui lapse vanemad on surnud, tunnistatud teadmata kadunuks või teovõimetuks, või neilt on võetud vanemlikud õigused
 • Eesti kodakondsust saada sooviv vanem võib esitada koos enda sooviavaldusega ka sooviavalduse Eesti kodakondsuse saamiseks oma lapsele.
   

Vanemad, üksikvanem või lapsendaja, kes ei oma ühegi riigi kodakondsust, saavad/saab taotleda Eesti kodakondsust üksnes lapsele, kes on sündinud Eestis pärast 26. veebruari 1992. a. ning keda ükski riik ei pea ega ole pidanud oma kodanikuks. Vanemad, üksikvanem või lapsendaja peavad/peab olema Eestis kehtiva elamisloaga elanud vähemalt viis aastat.

Laps, kellele taotletakse Eesti kodakondsust, peab viibima püsivalt Eestis.

Eesti kodakondsuse taotlemine alla 15-aastasele lapsele on lihtne. Lapsel ei ole kohustust teha eesti keele oskuse ja põhiseaduse ning kodakondsuse seaduse tundmise eksameid. Kui ülalnimetatud tingimused on täidetud, siis piisab kodakondsuse saamiseks lapsevanema avalduse ja vajalike dokumentide esitamisest (vt allpool).

Äsjasündinud lapsele on soovitav kodakondsuse saamise taotlus esitada enne lapse 1-aastaseks saamist, sest siis ei ole tarvis lapsele elamisluba taotleda ja nii hoitakse kokku aega ja raha.

Kasulikud lingid:

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet www.politsei.ee

Mitte-Eestlaste Integratsiooni Sihtasutus www.meis.ee

Kodanikuportaal www.eesti.ee