Notice: Undefined variable: headers in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 26

Notice: Undefined variable: errorNumber in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 33
Elukestev õpe - Euro 26

Elukestev õpe /

Tänapäeval toimuvate muutuste kiirus tingib pideva vajaduse oma teadmiste ja oskuste täiendamiseks ning uute omandamiseks, et tulla muutuvas maailmas toime. Õppimine ei saa piirduda vaid koolis erinevate astmete läbimisega, vaid toimub elukestvalt, nii formaalharidussüsteemiga paralleelselt kui ka tasemeharidusest lahkudes.

Elukestev õppimine haarab kõiki elu jooksul ette võetud õppetegevusi, mille eesmärgiks on parandada ja täiendada oma teadmisi ja oskusi vastavalt iseenda, ühiskonna ja tööturu vajadustele.

Elukestva õppe mõiste sündis koos väitega, et õppimine ei lõpe kooliga, vaid kestab kogu elu ning elukestva õppe poliitika põhitähelepanu ongi suunatud õppimisele pärast formaalharidussüsteemis esmase hariduse omandamist ehk täiskasvanute haridusele.

Täiskasvanute koolitus on täiskasvanute organiseeritud õppetegevus, mis on sõltumatu õppe sisust, tasemest või meetoditest, see võib asendada või olla jätkuks esmasele haridusele üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses, kõrgkoolis, samuti võib see toimuda erinevates täiskasvanute koolituse asutustes (rahvaülikoolid, koolituskeskused, koolitusfirmad jne) täiendus- või ümberõppekursustena.

Täiskasvanud õppija on õppija, kes õpib osakoormusega õppes, kaugõppes või eksternina ja kelle jaoks õppimine ei ole põhitegevus, kes õpib töölkäimise, perekonnaelu või muu tegevuse kõrvalt. Loomulikult võivad täiskasvanud õppida ka täiskoormusega õppes, aga sellisel juhul ei kehti neile täiskasvanute koolituse seadusest tulenevad soodustused. Täiskasvanute koolituse seaduse alusel jaguneb täiskasvanute koolitus järgmiselt:
- tasemekoolitus;
- tööalane koolitus;
- vabahariduslik koolitus.

Tasemekoolituse vormid on:
- õhtuses, kaugõppe õppevormis või eksternina põhihariduse ja üldkeskhariduse
omandamine;
- osakoormusega õppes kutsehariduse omandamine erinevates kutseõppeliikides;
- osakoormusega või eksternina kõrghariduse omandamine.

Tööalane koolitus võimaldab kutse-, ameti- ja/või erialaste teadmiste,
oskuste ja vilumuste omandamist ja täiendamist, samuti ümberõpet töökohas või koolitusasutuses.

Vabahariduslik koolitus on suunatud inimese loovuse, annete ja sotsiaalsete oskuste tõstmisele. Õpe toimub kursuste, õpiringi või muus õppijatele sobivas vormis. Kuigi vabaharidus on enamasti seotud inimeste hobide või harrastustega, on piiri vabaharidusliku koolituse ja tööalase koolituse vahel raske tõmmata. Mõnigi kord võib hobist saada amet, paljudel inimestel aitavad vabahariduse raames omandatud teadmised ja oskused olla edukamad oma igapäevatöös.

Kasulikud lingid:

Haridus-ja Teadusministeerium www.hm.ee

Euroopa Noorteportaal

Noorsootöö ajaleht AKEN aken.enl.ee

Koolituspakkumised www.koolitused.ee

Mitteformaalse õppimise veeb www.mitteformaalne.ee

Haridusega seotud asutuste andmebaas www.kooli.ee