Notice: Undefined variable: headers in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 26

Notice: Undefined variable: errorNumber in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 33
Kutseharidus - Euro 26

Kutseharidus /

Kutseharidus on teatud erialal töötamiseks, teatud kutse saami­seks, teatud ame­ti­ko­hale kandideerimiseks või selle säilitamiseks vajalike tead­miste, oskus­te, vilumuste, väärtuste ja käitumis­nor­mide süs­teem, mille omandamine ja täiendamine loob eeldused tulemus­rikkaks professionaalseks tege­vuseks.

Kutseõppe eesmärgiks on luua võimalused sellise isiksuse kujunemiseks, kellel on teadmised, oskused, vilumused, hoiakud ja sotsiaalne valmidus töötamiseks ning eeldused õpingute jätkamiseks ja elukestvaks õppeks.

Kutseõppe üheks alusdokumendiks onkutseharidusstandard, milles on kirjas kutseõppe ning koolidele pedagoogide esitatavad kohta esitatavad üldnõuded.

Igal aastal esitab Haridus- ja Teadusministeerium kutseõppeasutustele riikliku koolitustellimuse, millega luuakse eeldused tööturu vajadusele vastava tööjõu olemasoluks. Sellega tagatakse tellitud õppekohtadele ka riiklik finantseerimine.