Notice: Undefined variable: headers in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 26

Notice: Undefined variable: errorNumber in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 33
Loodus - Euro 26

Loodus /

Eesti loodus on meie kõigi, kogu rahva ühisvara, millest on õigus osa saada igaühel. See asetab igaühele, kes loodusega kokku puutub, nii matkajale, puhkajale kui maaomanikule ja maaval­da­ja­le kohustuse hoi­da loodust inimväärse, puhta ja kaunina. Põh­ja­maiselt hapra looduse koor­mus­taluvus pole suur, seepärast tu­leb kaitsta tema häirimatust ja elustikku. Nii säilib ta ka meie järg­las­tele.

Kõiki õigusi ja kohustusi, mis seovad inimest loodusega, nimetatak­se kok­kuvõtvalt igaüheõi­gu­seks. Tegu on eetiliste tõekspidamistega, mida on aus­tanud juba meie esiisad ja mis tuginevad nii tavadele kui seadus­tele.

Looduskaitse

Looduse risustamine

Looduses viibides ja seal liikudes ei tohi loodust risustada. Tuleb mee­les pidada, et tänapäeval rohkesti kasutatavad plastpakendid ei lagune ja lu­ba­matu on neid endast loodusesse maha jätta. Ben­siin ja õlid kuuluvad oht­like jäätmete hulka ning need tuleb alati loodusest lahkudes kaasa võtta.

Igaühe vastutus

Kui inimene tekitab oma tegevusega tahtmatult või tahtlikult kahju loo­du­sele, looduskaitseob­jek­tidele või kaitstavatele liikidele, kivis­tistele ja mi­neraalidele, samuti maaomanikele või muudele maa­valdajatele või rikub nende seaduslikke õigusi, tuleb tal kahju (põ­lengud, vilja ja heina talla­mi­se, reostamise jms) hüvitada. Hea on, kui hüvitatakse vabataht­li­kult ja südametunnistuse järgi. Vastasel juhul on kahjukannatajal õigus hüvitus süüdlaselt sisse nõuda seaduses kehtestatud korras.

Looduse, samuti maaomaniku või muu maavaldaja kodurahu ning oman­di rikkumine võib tuua kaasa haldus- ja kriminaalvastutuse.

Nn igaühe õiguste rikkumisel maaomaniku poolt võidakse rikkuda ava­lik-õigus­likku normi. Sellisel juhul on rikkuja suhtes võimalik alustada väärteomenetlust.

Kui isikule tekib seetõttu kahju, et maaomanik ei võimalda tal seaduses sätestatud igaüheõigust teostada, on võimalik kohtus nõuda ka tekitatud kahju hüvitamist.

Igaühe õiguste hulka loetakse aga ka selliseid õiguseid, mida ko­danik ei saa endale nõuda. Tegemist on lihtsalt hea tavaga, mille täitmine näitab ühiskonna kultuuritaset.