Notice: Undefined variable: headers in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 26

Notice: Undefined variable: errorNumber in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 33
Sinu õigused ja vastutus - Euro 26

Sinu õigused ja vastutus /

Eesti seaduste kohaselt on laps alla 18-aastane isik, kui tema suhtes kohaldatava seaduse alusel ei loeta teda varem täisea­li­seks.

Õigusvõime algab inimese sündimisega ja lõpeb surmaga.

Päri­misvõimeline on iga õigusvõimeline isik, seega ka alaealine.

Teovõime on täisealisel isikul, s.o 18-aastasel isikul. Kui vähe­malt 16-aastane isik on abiellunud enne 18-aastaseks saamist, saab alaealine teovõime abielu sõlmimise ajast.

Kuni 7-aastasel alaealisel puudub teovõime. Tema nimel teeb tehinguid seaduslik esindaja, kelleks on lapsevanem, erandina koh­tu poolt mää­ra­tud eestkostja. Kuni 7-aastane alaealine võib iseseisvalt teha pisite­hin­guid.

7- kuni 18-aastasel isikul on piiratud teovõime ning tal on õigus teha tehinguid oma sea­dus­liku esindaja (lapsevanema, eest­kost­ja) nõus­ole­kul. Ilma seadusliku esindaja nõusolekuta teh­tud te­hing loetakse kehti­vaks, kui alaealine täidab tehingu vahenditega, mille temale sel­leks ots­tarbeks või vabaks kasutamiseks on and­nud seaduslik esindaja või vii­mase nõus­olekul kolmas isik.

Kasulik lugemine: Kodaniku raamat (Siseministeerium)

Kasulik link: Lastekaitse Liit  www.lastekaitseliit.ee