Notice: Undefined variable: headers in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 26

Notice: Undefined variable: errorNumber in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 33
Võrdõiguslikkus - Euro 26

Võrdõiguslikkus /

Sooline võrdõiguslikkus ehk naiste ja meeste võrdõiguslikkus lähtub arusaamast, et mehed ja naised on vabad arendama oma võimeid ning tegema valikuid ilma piiranguteta.

Sooline võrdõiguslikkus tähendab, et meeste ja naiste erinevat käitumist, püüdlusi ja vajadusi arvestatakse ja väärtustatakse ning neid koheldakse võrdselt. Naised ja mehed ei pea muutuma ühesugusteks, kuid nende õigused, kohustused ja võimalused ei tohi sõltuda sellest, kas nad sünnivad naise või mehena.

Eesti on ühinenud mitmete võrdõiguslikkuse valdkonda reguleerivate rahvusvaheliste konventsioonidega. Amsterdami lepingu artikli 2 järgi on soolise võrdõiguslikkuse edendamine tunnistatud Euroopa Liidu liikmesriikide ühiseks eesmärgiks. 
Selle eesmärgini jõudmiseks tuleb riikidel keelustada sooline diskrimineerimine ja seadustada soolise võrdõiguslikkuse edendamine ühiskonna kõigis eluvaldkondades, seal hulgas ka tööelus.

Eestis on võrdõiguslikkuse edendamine Sotsiaalministeeriumi ülesanne.

Eesti Vabariigi põhiseadusese järgi on naiste ja meeste võrdõiguslikkus üks põhiline inimõigus ja üldine hüve kõigis ühiskonnaelu valdkondades. Seda valdkonda reguleerib täpsemalt soolise võrdõiguslikkuse seadus.

Kasulikud lingid:

 

Soolise võrdõiguslikkuse kompetentsikeskuse veebileht www.gender.sm.ee

Sotsiaalministeerium www.sm.ee