Notice: Undefined variable: headers in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 26

Notice: Undefined variable: errorNumber in /data/samba/web/euro26/sync_books.php on line 33
Üldharidus - Euro 26

Üldharidus /

Üldharidus on teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ning käi­tumisnormide süs­teem, mis võimaldab inimesel kujuneda pidevalt arenevaks isiksuseks, kes on suuteline elama väärikalt, austama iseennast, oma perekonda, kaasinimesi ja loodust, valima ning omandama talle sobivat elukutset, tegutsema loovalt ning kandma kodaniku­vastutust.

Üldnõuded kooliastmeti

Põhihariduse ja üldkeskhariduse standardid kehtestatakse põhi­kooli ja gümnaasiumi riikliku õppekavaga kooliastmeti. Kooliastmed on:

     I kooliaste -             1.-3. klass;

     II kooliaste -             4.-6. klass;

     III kooliaste -             7.-9. klass;

     gümnaasium -             10.-12. klass.